Условия

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет

ПРАВИЛА И МЕРКИ

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки са в съответствие с Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „ДИЛИС ГРУП” ЕООД, приложими към индивидуалните договори, сключвани между „ДИЛИС ГРУП ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Рожен“ № 83, ЕИК 131460019, наричано за кратко ДИЛИС ГРУП и крайни потребители – физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата - достъп до интернет (“услуга” или “услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.

Тези правила и мерки обвързват ДИЛИС ГРУП в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с ДИЛИС ГРУП.

 I. ДИЛИС ГРУП се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки  и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането накачеството на услугата.

 II. С публикуване на настоящите правила и мерки в интернет страницата ДИЛИС ГРУП информира потребителите, че предоставя услугата - достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

  • При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps:

            - Максимална скорост - 100 % от рекламираните скорости;

            - Минимална скорост - 20 % от рекламираните скорости;

            - Обичайно налична скорост – 80% от рекламираните скорости;

  • При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/,“качване” /upload/, в Мbps:

- Максимална скорост - 100% от рекламираните скорости;

- Минимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

    - Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;

  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от:

           -          типа използвана технология;

           -          вида на ползваното крайно устройство;

           -          натовареността на мрежата;

           -          едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства;

           -          ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено

съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази

оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на

качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет;

           -          други фактори влияещи на скоростта;

 

III. ДИЛИС ГРУП не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на крайните потребители.

 IV. При предоставяне на услугата достъп до интернет, ДИЛИС ГРУП се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това ДИЛИС ГРУП, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 отг. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

 V. ДИЛИС ГРУП няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (III), изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

 VI. Изброените, като изключения в клауза (IV) мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горецели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;

 VII. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от Комисията за регулиране на съобщенията, се счита за несъответствие на показателите. Потребителят има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в Общите условия на ДИЛИС ГРУП.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на „ДИЛИС ГРУП” ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С тези Общи условия на договора между „ДИЛИС ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131460019, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София, 1271, кв. “Илиянци”, бул. „Рожен“ No 83, телефон: 0879843100, електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., адрес за контакти: гр. София, 1271, кв. “Илиянци”, бул. „Рожен“ No 83, наричано по-долу “ДИЛИС НЕТ”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ”, се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни, наричана „Мрежата”, и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България.
1.2. Тези Общи условия са задължителни за ДИЛИС НЕТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния Договор, сключен между тях.
1.3. При сключването на Договор, Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след като им бъдат предоставени и те се съгласят с тях. Съгласието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с Общите условия се удостоверява с подписа им, като на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предава екземпляр от Общите условия.
1.4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България . При сключване на Договора за услуги ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се идентифицират както следва:

1.4.1. За физически лица български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, телефонен номер, постоянен адрес на територията на Република България (за чуждестранни граждани, продължително пребиваващи в страната – с вписан настоящ адрес); или нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, в случай че договорът се сключва от трето упълномощено лице;
1.4.2. За юридически лица и еднолични търговци: идентификационен код, копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (не се изисква, ако търговецът не е регистриран по ЗДДС), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец и валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице;
1.4.3. При сключване на договор с пълномощник се изисква представяне на пълномощно при спазване на следните изисквания:
1.4.3.1. Пълномощни от физически лица: Приемат се само специални нотариално заверени пълномощни или общи нотариално заверени пълномощни от физически лица, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия пред ДИЛИС НЕТ или пред други предприятия.

1.4.3.2. Пълномощни от юридически лица - приемат се: а) нотариално заверени специални пълномощни или нотариално заверени общи пълномощни от юридически лица, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия от името на упълномощителя пред ДИЛИС НЕТ и/или всякакви други трети лица. б) специални пълномощни без нотариална заверка за конкретно действие, с дата, подпис на законния представител и печат. Такова пълномощно трябва да бъде издадено не по-късно от 3 (три) дни преди датата на представянето му. Оригиналът на пълномощното следва да остане в съответния офис на ДИЛИС НЕТ.
1.4.4. ДИЛИС НЕТ има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т. 1.4.1и т. 1.4.2. документи, в случай че разполага с актуални данни относно информацията, която съдържат.
1.5. С приемане на Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие, ДИЛИС НЕТ да събира, обработва, съхранява и използва личните данни, при спазване на изискванията на действащото законодателство;
1.6. При сключване на Договора за услуги, ДИЛИС НЕТ може да изисква и други документи от насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

II. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИЛИС НЕТ ЧРЕЗ МРЕЖАТА
ДИЛИС НЕТ предоставя чрез Мрежата обществени електронни съобщителни услуги, както следва:
2.1. Достъп до Интернет чрез TCP/IP базирани услуги, състоящи се в осигуряване на комутируема връзка между световната мрежа Интернет и точката за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети с информация между външни и вътрешни на ДИЛИС НЕТ ресурси и точката за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно технологичните възможности на мрежата.
2.2 ДИЛИС НЕТ предоставя услугите по т. 2 в съответствие с нормите на действащото законодателство, издаденото от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешение и допълненията към него.
2.3. Обхватът на услугите може да се разширява, като ДИЛИС НЕТ своевременно ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за това.
2.4 Услугата по т. 2.1 се предоставя на един персонален/преносим компютър или на един безжичен рутер, в случай че последният е предоставен от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.5. ДИЛИС НЕТ има право да предоставя услугите по т.2 на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително.
2.6. ДИЛИС НЕТ може да предоставя чрез МРЕЖАТА:
2.6.1. достъп до интернет;
2.6.2. изграждане на виртуални частни мрежи;
2.6.3. пренос на данни;
2.6.4. статичен IP адрес;
2.6.5. други.
2.7. В случаите, когато ДИЛИС НЕТ не предоставя някоя от услугите по т. 2.6.1. до т. 2.6.5. със собствени средства, той може да сключи договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като в този случай ДИЛИС НЕТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.

III. КРАЙНИ УСТРОЙСТВА. ИНСТАЛИРАНЕ НА УСЛУГАТА
3.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ДИЛИС НЕТ крайни устройства по пазарни цени в случай че е уговорено в индивидуалния договор.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.
3.3. Всички устройства трябва да бъдат включени в изправна електрическа мрежа в дома на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като електрическа мрежата следва да отговаря на БДС и правилата за безопасност. Включването на устройствата в електрическа мрежата и поддържането на същата не са задължение на ДИЛИС НЕТ.
3.4. ДИЛИС НЕТ има право да отдава под наем крайни устройства или ги предоставя за безвъзмездно ползване за срока на действие на договора за услуги, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез допълнителен договор за наем или с анекс към договора за услуги.
3.5. Всички отдадени под наем или предоставени за безвъзмездно ползване крайни устройства остават собственост на ДИЛИС НЕТ.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага дължимата грижа за съхраняване на Устройство, предоставено му за ползване от ДИЛИС НЕТ. От момента на предаването му във владение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от погиване на такова Устройство е за негова сметка. В случай че то бъде повредено, унищожено или откраднато, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение на ДИЛИС НЕТ за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на Устройството, посочена в Констативния протокол /договор, освен ако вредоносният резултат се дължи на дефект на Устройството или на друга причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря.
3.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ДИЛИС НЕТ предоставено му от последния Устройство в рамките на 5 /пет/ дни от датата на прекратяване или разваляне на индивидуалния договор, в състоянието, в което Устройството му е било предадено, с изключение на нормалното функционално изхабяване, или да допусне служители на ДИЛИС НЕТ, който да извършат демонтирането му. При неизпълнение на това задължение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването съгласно ценовата листа на Устройството, посочена в договора, респективно в съответния приемо-предавателен протокол.
3.8. Първоначалното свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата се извършва от специализирани технически екипи, които са оправомощени от ДИЛИС НЕТ да извършват всички дейности, необходими за първоначално свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата.
3.9. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил достъп на технически екип на ДИЛИС НЕТ за инсталиране на Услугата в уговореното за това време или е отказал подписването на необходимите документи в уговореното време, договорът не поражда действие и ДИЛИС НЕТ се освобождава от задълженията по него.
3.10. С оглед избягване на всякакво съмнение: осигуряването на достъп до и активирането на Услугата зависи от наличието на функциониращо компютърно и комуникационно оборудване при ПОТРЕБИТЕЛЯ, разполагащо с Ethernet интерфейс (мрежова карта), както и от наличието на операционна система с инсталирани драйвери, позволяващи ползването на Услугата.
3.11. ДИЛИС НЕТ, при необходимост, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за срока на действие на Договора Крайно устройство за достъп до и ползване на Услугата. ДИЛИС НЕТ поддържа конфигурацията на Крайното устройство и Оборудването, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се предоставя достъп да конфигурира Оборудването самостоятелно.
3.12. Предоставеното от ДИЛИС НЕТ на ПОТРЕБИТЕЛЯ Оборудване остава собственост на ДИЛИС НЕТ и подлежи на връщане след прекратяване на Договора за услуги.
3.13. В случай, че се установи обективна невъзможност за осигуряване на достъп до Мрежата или достъп до Услугата на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, подписаният Договор за услуги се прекратява, като платените предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни. Обективната невъзможност за осигуряване на достъп до Мрежата или достъп до Услугата във всички случаи може да бъде удостоверена единствено от Технически екип чрез протокол.
3.14. ДИЛИС НЕТ активира услугите, при наличие на техническа възможност, в срок 7 (седем) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката и съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
4.1Сключване на договор за услуги
4.1.1
ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва Договор по образец на ДИЛИС НЕТ, в който се определят видът и срокът на Услугата, избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и други специфични условия за предоставяне на Услугата. Договора за ползване на услугите се попълва и подписва от оторизиран служител на ДИЛИС НЕТ, и се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го подписва като по този начин се заявява услугата. ДИЛИС НЕТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си срочни договори с продължителност 12 месеца, 24 месеца и безсрочни договори. Сключените договори за Услуга, в които е определен срок за предоставяне на Услугата, могат да бъдат преподписани само с изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен.
4.1.2 С попълването на Договор и свързаните с него документи,
ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за запознат с необходимостта да осигури възможност за извършване на монтажни дейности и други необходими за инсталиране на Услугата действия, на заявения за предоставянето й адрес.
4.1.3. В договора се посочват идентификационни данни на
ДИЛИС НЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
4.1.4 Договорът за ползване на заявената Услуга влиза в сила в срок 7 (седем) календарни дни, считано от подписването му, освен ако
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заявил изрично писмено желание договорът да влезе в сила незабавно. Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи, когато ДИЛИС НЕТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Крайно устройство, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на Крайно устройство.
4.1.5. В случай, че
ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си да прекрати Договора за ползване на заявената Услуга в 7 дневния срок от подписването му съгласно т.4.1.4 от настоящите Общи условия, задължението на ДИЛИС НЕТ да инсталира Услугата се погасява незабавно.
4.1.6 В определения 7-дневен срок
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки като заяви това си желание лично или чрез надлежно упълномощен негов представител в търговски обект на ДИЛИС НЕТ.
4.2
ДИЛИС НЕТ има право да откаже да сключи индивидуален Договор за ползване на услугата с ПОТРЕБИТЕЛ, когато:
4.2.1.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, не е заявил писмено изричното си съгласие Договорът да влезе в сила незабавно след подписването му, в случай, че съгласно условията на индивидуалния договор ДИЛИС НЕТ предоставя Крайно устройство.
4.2.2
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предостави данни, изисквани от ДИЛИС НЕТ и/или не представя изисканите от ДИЛИС НЕТ документи за сключване на Договор за услуги;
4.2.3.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има просрочени задължения или други нарушения по същия или друг договор, сключен с ДИЛИС НЕТ;
4.2.4
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал или е допускало да бъдат използвано Оборудване или части от Оборудване или Услугата по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;
4.2.5.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ e получил или е направил опит да получи от ДИЛИС НЕТ Услугата или Крайно устройство по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;
4.2.6. При липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата;
4.2.7.
ПОТРЕБИТЕЛ, който не е заявил писмено изричното си съгласие Договорът да влезе в сила незабавно след подписването му, в случай, че съгласно условията на този договор ДИЛИС НЕТ предоставя крайно устройство.
4.3. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.
4.4. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
4.5 Договорът може да бъде прекратен едностранно , без предизвестие от
ДИЛИС НЕТ при :
4.5.1 предоставяне на неверени данни, подправени документи или документи с невярно съдържание във връзка със сключването и/или изпълнението на индивидуалния договор.
4.5.2 При неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане.
4.5.3 Когато
ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически средства за ползването на Услугата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания, или е използвал или допускал да бъдат използвани Оборудването или Мрежата или Услугата за незаконни или неразрешени от тези Общи условия и Договора за услуги цели.
4.5.4. Когато
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил или е направил опит да получи от ДИЛИС НЕТ или използва Услугата или Оборудване чрез незаконни средства.
4.5.5. При системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5.6. Когато са налице достатъчно основания да се счита, че
ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Услугата с цел реализиране на печалба за себе си и/или за трети лица без изричното писмено съгласие на ДИЛИС НЕТ.
4.5.7. При увреждане на предоставеното на
ПОТРЕБИТЕЛЯ Оборудване.
4.5.8. При нарушение на т.5 тези Общи условия.

4.5.9. Неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по раздел 12.
4.6. Продължаване и прекратяване на договора за услуги и спиране на достъпа до мрежата.
4.6.1. Сключените договори за Услуга, в които е определен срок за предоставяне на Услугата, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на
ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен.
4.6.2. Срочен договор може да бъде прекратен от страна на
ПОТРЕБИТЕЛЯ при подадено едномесечно писмено предизвестие. При прекратяване на срочен договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДИЛИС НЕТ месечните абонаментни такси от влизане в сила на договора до прекратяване на договора, ако такива са останали незаплатени, както и ползваната отстъпка за периода от цената на предоставените услуги. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 5/пет/ дневен срок от изтичане на предизвестието. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването съгласно ценовата листа. Връщането на оборудване се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол.
4.6.3 Страните могат да правят изменения и допълнения на срочните договори само с двустранни писмени споразумения.
4.6.4. Изменение и прекратяване на безсрочен договор за услуги. Безсрочен договор може да бъде прекратен от
ПОТРЕБИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие отправено до другата страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 5 дневен срок от изтичане на предизвестието по предходното изречение. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването съгласно ценовата листа.
4.7. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 20 дневен срок от прекратяване на договора. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването съгласно ценовата листа.
4.8. Изменения и допълнения на договор могат да бъдат извършвани с двустранни писмени споразумения.
4.9. Изменение на договорите може да се извърши при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

V . ЦЕНИ. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ.
ДИЛИС НЕТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
5.1. Еднократна цена за инсталиране - ако е приложимо / активиране на услугите, за които е сключен договора. Сумата е еднократна и се заплаща в момента на сключване на договора с
ПОТРЕБИТЕЛЯ. При прекратяването на Договора за услуги, независимо от основанието за това, първоначалната цена за свързване не се възстановява, след като веднъж вече е извършено свързване към Мрежата.
5.2. Месечна абонаментна такса за ползването на услугите (месечна такса), дължима авансово преди започване на месеца на ползване на услугата („предплатен месец”). С цел избягване на съмнения, предплатен месец е всеки месечен период, първият от които започва от датата на активиране на услугата, а всеки следващ – от същата дата на всеки следващ календарен месец. Месечна такса - предплаща се от
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Услугата ежемесечно по ценоразписа на съответната Услуга и Договора за услуги. Услугата се заплаща в пълен размер, независимо от продължителността на ползване на Услугата. Ако при прекратяване на действието на договора има останало неплатено дължимо възнаграждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последното се заплаща в срок от 5 дни, считано от датата на прекратяване на договора; При подписване на Договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща такса според ценоразписа на оператора.
5.3. Възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга, включително и за монтаж, поддръжка и ремонт на предоставеното електронно съобщително устройство (доколкото е приложимо) и други изрично уговорени в договора възнаграждения.
5.4. Месечната такса по т.5.2 може да варира в зависимост от вида на услугата, качествените параметри, предоставяния информационен капацитет, срок на договора и други фактори съгласно уговореното в индивидуалния договор.
5.5. Цена на допълнителни услуги – заплаща се от
ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на допълнителни услуги, активирани по време на действие на Договора за услуги, съгасно действащия ценоразпис на ДИЛИС НЕТ.
5.6. Всички възнаграждения и такси за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата Ценова листа на
ДИЛИС НЕТ и индивидуалния договор.
5.7. Други услуги ползвани през месеца;
5.8.Таксите по т.5.1-5.7 започват да се начисляват от датата на активиране на услугите.
5.9. Начинът на плащане се избира от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.10. Плащането може да бъде извършено в брой (в търговски обект на
ДИЛИС НЕТ), по банкова сметка на ДИЛИС НЕТ, посочена в издадената фактура за дължимите от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми или по друг начин, съгласно предоставяните от ДИЛИС НЕТ възможности за заплащане на дължимите суми. Всички разходи, свързани с избрания начин на плащане са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.11. При плащане на цените по безкасов начин, плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сумите по сметката на ДИЛИС НЕТ. При плащане, се погасява най-старото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Суми постъпили по банков път се обработват до седем работни дни.
5.12.
ДИЛИС НЕТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
5.13. Неполучаването на фактура не освобождава
ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението за плащане на дължимите суми.
5.14. Надвзети суми за предоставяни услуги се възстановяват на
ПОТРЕБИТЕЛЯ, след негово изрично писмено искане за това.

VI. ЦЕНОВА ЛИСТА
ДИЛИС НЕТ предлага услуги съгласно действащата ценова листа.
6.1.
ДИЛИС НЕТ представя цените на дребно за сведение в 3 дневен срок преди влизането им в сила и ги публикува на страницата си в интернет на адрес www.dilisnet.bg и предоставя безплатно информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и други лица за тях във всички свои търговски обекти.
6.2.
ДИЛИС НЕТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.
6.3.
ДИЛИС НЕТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всеки свой търговски обект на територията, на която предоставя услугите си.
6.4.
ДИЛИС НЕТ има право да предоставя услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително.
6.5.
ДИЛИС НЕТ си запазва правото при рекламни кампании и по своя преценка да предоставя едностранно, по изключение и временно, отстъпки от цените за предлаганите електронни съобщителни услуги на компактни групи от ПОТРЕБИТЕЛИ в обособени райони. Условията за ползване на отстъпките се поставят на достъпни места в обектите на ДИЛИС НЕТ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който отговаря на условията, може да се възползва от публично обявените отстъпки. Предоставените временно отстъпки не изменят действащата ценова листа на ДИЛИС НЕТ до изменението й по предвидения ред.
6.6.
ДИЛИС НЕТ си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги по реда, предвиден в действащото законодателство. Промяната влиза в сила от публикуването й по реда на т.6.1. В случай че ДИЛИС НЕТ увеличи едностранно цените с повече от 20% в сравнение с предварително уговорените по конкретен абонаментен план, което увеличение се отнася както до месечната абонаментна такса, така и до всяка една цена на ползваните по плана или пакета услуги, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по съответния план или пакет имат право да се откажат от договора, сключен за него, в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на влизане в сила на съответното увеличаване на цените, с отправяне на писмено уведомление до ДИЛИС НЕТ.
6.7. ДИЛИС НЕТ може да предлага специални мерки за хора с увреждания след сключване на договор за услуги под формата на специални отстъпки в размер на 10 % от месечните такси, публикувани на интернет страницата на ДИЛИС НЕТ на адрес: www.dilisnet.bg.
6.8. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт,
ДИЛИС НЕТ има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите Договори за услуги, сключени с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на
ДИЛИС НЕТ или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.
7.2. Общите условия, както и техните изменения и допълнения влизат в сила в 30–дневен срок от датата на публикуването им на интернет страницата - www.dilisnet.bg.
7.3. Промените на Общите условия имат действие спрямо всички
ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизане в сила на тези промени имат действащ Договор за услуги с ДИЛИС НЕТ.
7.4. В срок до един месец от влизането в сила на изменение на Общите условия, направено по инициатива на
ДИЛИС НЕТ, всеки ПОТРЕБИТЕЛ с действащ Договор за услугата, който не е съгласен с Общите условия, има право да поиска прекратяване на договора си, като попълни писмено предизвестие в магазините на ДИЛИС НЕТ, без да дължи обезщетение или неустойка. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ по действащ Договор за услуги не е заявил писмено, че не приема съответните промени на Общите условия, същите се считат за приети.
7.5. Разпоредбата на т. 7.4. не се прилага, когато промените в Общите условия не засягат Услугата, ползвана от
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.6. ДИЛИС НЕТ има право да променя месечната абонаментна такса, като я индексира с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година (Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100), ако същият е равен или по-голям от 1%. Индексираната месечна абонаментна такса е основа за извършване на индексация през следващата година. Информация за индексираната такса се включва в първата месечна сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ след извършване на индексирането.

VIII. ПРАВА НА ДИЛИС НЕТ
ДИЛИС НЕТ
има право да:
8.1. Предоставя на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия след сключване на договор;
8.2. Получава от
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел V на тези Общи условия;
8.3. Дава указания и инструкции на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
8.4. Продава и предоставя под наем срещу заплащане или за безвъзмездно ползване за срока на действие на договора за услуги Крайни устройства на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези Крайни устройства съгласно т. 8 от тези Общи условия, освен в случаите на виновно поведение или неизпълнение на задължения по договора и/или настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.5.
ДИЛИС НЕТ има право да спира предоставянето на Услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че същият нарушава свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, като предоставянето й се възобновява след отстраняване на нарушението, а в случай, че нарушението не бъде отстранено ДИЛИС НЕТ има право да прекрати Договора за услуги. Предплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата, не подлежат на възстановяване.
8.6.
ДИЛИС НЕТ има право да прави промени в технологията на предоставяне на Услугата и да променя обхвата на предоставяните услуги.
8.7. Получава обезщетенията, предвидени в раздел XIII на тези Общи условия, както и да изисква неустойки и налага глоби при неипълнение на задълженията на
ПОТРЕБИТЕЛЯ за която и да било от предоставяните услуги.
8.8. Спира предоставянето на услуги, изключва
ПОТРЕБИТЕЛЯ от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 5.2 и 5.3.
8.9. Спира предоставянето на услуги незабавно, след констатиране на нарушение.
8.10. Прекъсва временно предоставянето на услугите на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на Мрежата;
8.11. В предварително уточнено с
ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от Мрежата.
8.12. Откаже достъп до мрежата в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор или да преустанови предоставянето на услугата по договора при неизпълнение на задълженията по същия договор от страна на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.13. Ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че
ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава услуги, несъгласувано с ДИЛИС НЕТ.
8.14. При необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии,
ДИЛИС НЕТ има право да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без да носи отговорност спрямо тях.
8.15. Прилага всяко от ограниченията по т. 8 по-горе без изрично да уведомява за това
ПОТРЕБИТЕЛЯ. Прилагането на ограниченията зависи от текущо влияещите на нормалната работа на мрежовата инфраструктура фактори, като наличие на нови вируси, аномални генератори на трафик и др.
8.16. С цел намаляване на рисковете от заразяване с вируси, неоторизиран достъп до компютрите на
ПОТРЕБИТЕЛЯ или нарушаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Мрежата, да ограничи или спре достъпа на причинителя до тстраняване на проблема.
8.17. За целите на изграждането или поддържането на Мрежата
ДИЛИС НЕТ има право временно, за възможно най-кратък срок, да преустановява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата.
8.18. Eдностранно да прехвърля на трето лице всички свои права и задължения, произтичащи от индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ и тези Общи условия. Tретото лице следва да е надлежно регистрирано като предприятие, предоставящо същите или повече и/или по-качествени електронни съобщителни услуги. При прехвърлянето ДИЛИС НЕТ осигурява необходимите гаранции за запазване на качеството на предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги до по-късна дата измежду изтичането срока на договорите за услуги и изтичането на шест месеца от датата на влизане в сила на договора, по силата, на който са прехвърлени на новия оператор правата и задълженията.
8.19.ДИЛИС НЕТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършеното прехвърляне по подходящ начин, като за такова се счита:
8.19.1.Публикация на сайта www.dilisnet.bg, като посочва датата на публикацията, датата, на която ще влезе в сила договорът, по силата на който ще бъдат прехвърлени правата и задълженията, както и достатъчно данни за новия оператор, като например – фирма, седалище, ЕИК, адреси на търговските обекти, Интернет адрес и телефон за връзка; Електронно съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в Договора както и телефонно обаждане на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в Договора телефонен номер или съобщение в месечната сметка.
8.20. С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се е съгласил/приел правото на ДИЛИС НЕТ да прехвърля на трети лица своите задължения, произтичащи от сключения договор.
8.21. С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил изрично с правото на ДИЛИС НЕТ да предостави негови лични данни на третото лице, доколкото: ДИЛИС НЕТ е прехвърлило на третото лице правата и задълженията си по договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ; третото лице е регистрирано като администратор на лични данни; и прехвърлените лични данни се съдържат в/се администрират по силата на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДИЛИС НЕТ.

8.22. ДИЛИС НЕТ има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество, като в тези случаи информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет.

IX. ОТГОВОРНОСТИ НА ДИЛИС НЕТ
ДИЛИС НЕТ
не носи отговорност за:
9.1. Качеството на Услугата, освен ако причината не е в Мрежата;
9.2. Начина, по който
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Мрежата и за всички последствия от това, като например: неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с Мрежата, освен ако причината е в отговорностите на ДИЛИС НЕТ, които са изрично посочени в тези Общи условия;
9.3. За правилното функциониране на приложенията, които
ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва. ДИЛИС НЕТ има право да изисква заплащане на такса за посещение на техник, в случаите когато се установи, че проблемът е в приложението/ията, което/които ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва.
9.4.
ДИЛИС НЕТ не носи отговорност за предоставяните услуги в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва или се опитва да ползва услугите на адрес, различен от адреса в Договора, на който са инсталирани.
9.5. Сигурността на предаваната чрез използването на услугите информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугите, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като "cracking" или "hacking"), случаите на разкриването на паролата и на други лични данни от неоправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи;
9.6. За съдържанието и информация, до които
ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп чрез Услугата, както и за временното или постоянно прекъсване, или за промени в такова съдържание или информация.
9.7. Случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на
ПОТРЕБИТЕЛЯ, като например получаване на неразрешен достъп, пренос или разпространяване и/или заразяване с компютърни вируси.
9.8. Във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.9. Непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие извършвани тестове от страна на
ДИЛИС НЕТ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове ДИЛИС НЕТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в разумен срок преди неговото провеждане.
9.11.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като най-подходящи.
9.13. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от
ПОТРЕБИТЕЛЯ;
9.14. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на
ДИЛИС НЕТ.
9.15. При неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на
ДИЛИС НЕТ, при неблагоприятни атмосферни условия, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства.
9.16. Вреди, причинени на
ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.17. ДИЛИС НЕТ третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.
9.18. Дейността на ДИЛИС НЕТ е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.

9.19. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености, дължината на медната линия до крайния клиент и други.
9.20. ДИЛИС НЕТ изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания ДИЛИС НЕТ извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.
9.21. ДИЛИС НЕТ третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, ДИЛИС НЕТ може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
9.22. ДИЛИС НЕТ няма да предприема мерки за управление на трафика, (в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.
9.23. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

X. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИЛИС НЕТ
ДИЛИС НЕТ
е длъжен:
10.1. Да изгражда, поддържа и развива Мрежата в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност на използваните далекосъобщителни устройства.
10.2. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на Мрежата 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
10.3. Да предоставя услуги на всички
ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
10.4. Да уведомява
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на планирани профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване.
10.5. Предварително да уведомява
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения.
10.6. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ДИЛИС НЕТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи.
10.7. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т.3.14 от тези Общи условия;
10.8. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините.
10.9. Да отстранява възникнали повреди в Мрежата при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в обектите на
ДИЛИС НЕТ уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ДИЛИС НЕТ, посредством упълномощените за това лица.
10.10. При повреди, възникнали по независещи от
ДИЛИС НЕТ и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство.
10.11. Да оповести адрес и / или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите.
10.12. Да уведомява във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната.
10.13. Да предоставя на оповестен телефон информация или интернет страницата (www.dilisnet.bg) справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги, техните цени, тарифи, такси за поддръжка и възможните начини на плащане.
10.14. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в раздел IV от тези Общи условия;
10.15. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им.
10.16. Да предоставя безплатно на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ копие от Общите условия във всеки свой обект.
10.17. При техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми подлежат на възстановяване. Задължението на
ДИЛИС НЕТ отпада в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия достъп до помещението/адреса, в което ще се инсталира и ползва Услугата и/или не е осигурил достъп и/или не е съгласувал с етажната собственост извършването на инсталационната дейност в общите части. В този случай ДИЛИС НЕТ има право да изисква такса за посещение на техник.
10.18. Предприятието се задължава предварително и по подходящ начин /чрез писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо по електронната поща на посочен от
ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес за контакти и др. / да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ, че ще предприеме действие по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица/ кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и др /. Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични задължения, за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането.
10.19.
ДИЛИС НЕТ е длъжен да осигури поддръжка на предоставеното на ПОТРЕБИТЕЛЯ Оборудване и да отстранява повредите по него, когато те не се дължат на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица. Повредите се отстраняват в най-краткия възможен срок от момента на представяне на достъп до Оборудването. ДИЛИС НЕТ се освобождава от задължението си за отстраняване на повреди в случаите, когато се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил сам или е допуснал трети лица да извършват първоначално свързване към Мрежата или отстраняване на повреди по Крайното устройство или когато повредата се дължи на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ отговаря.

XI . ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
11.1. Да изискват сключване на индивидуален Договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от
ДИЛИС НЕТ освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неуредени изискуеми задължения по друг Договор с ДИЛИС НЕТ или не предостави изискуемите документи за сключване на Договор;
11.2. Да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и Договора, подписан между страните;
11.3. Да искат информация и справки по телефона относно ползването на услугите, предоставяни от
ДИЛИС НЕТ;
11.4. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.10.15 от тези Общи условия;
11.5. Да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
11.6. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до Мрежата на
ДИЛИС НЕТ и услугите, предоставяни чрез нея;
11.7. Да поискат възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към
ДИЛИС НЕТ.

XII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
12.1. Да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за услуги.
12.2. Да заплащат дължимите суми за предоставените услуги по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел V от тези Общи условия.
12.3. Да уведомяват в седем дневен срок
ДИЛИС НЕТ за настъпили изменения в идентификационните данни.
12.4. Да оказват съдействие на
ДИЛИС НЕТ за разрешаване на проблеми по телефона.
12.5. В предварително съгласуване с
ДИЛИС НЕТ време, да осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на мрежата.
12.6. Да не извършват промени в абонатната мрежа на
ДИЛИС НЕТ и да не подават сигнал на трети лица, да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ДИЛИС НЕТ за правилно ползване на Крайните устройства. Нито лично, нито чрез трети лица да извършват или да допускат извършването на каквито и да е било промени, ремонти или замени на компоненти на мрежата, предоставени им от ДИЛИС НЕТ оборудване.
12.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, както и от наличието на операционна система с инсталирани драйвери, позволяващи ползването на Услугата. В случай, че Услугата не може да бъде активирана поради неизпълнение на някое от посочените задължения, Договорът за Услуги с ПОТРЕБИТЕЛЯ се прекратява и
ДИЛИС НЕТ не дължи връщане на заплатените при сключване на този договор суми.
12.8. Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от
ДИЛИС НЕТ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ виновно използва Оборудване, което не е предоставено или одобрено от ДИЛИС НЕТ и причинява смущения в действието на Мрежата, той отговаря за щетите, причинени на ДИЛИС НЕТ и на трети лица. В случаите по предходното изречение ДИЛИС НЕТ не носи отговорност за влошено качество на обслужване, както и за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негово имущество.
12.9. Да уведомяват
ДИЛИС НЕТ по начина, указан в т.10.9. от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите.Уведомлението по тази точка задължително съдържа следната минимална информация: име на ПОТРЕБИТЕЛЯ, точен адрес на мястото на констатиране на проблема и телефон за контакт .
12.10. Да опазват и стопанисват добросъвестно прилежащата им и обща част на мрежата, както и предоставеното от
ДИЛИС НЕТ оборудване и ги върнат на ДИЛИС НЕТ при прекратяване на договора.
12.11. При загуба, кражба, повреда или каквото и да е друго посегателство върху Крайно устройство, предоставено от
ДИЛИС НЕТ и/или друга част от Оборудването, независимо от местонахождението си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ДИЛИС НЕТ. В случай на загуба, кражба или повреда, когато тази повреда се дължи на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на стойността на предоставеното от Крайно устройство и/или Оборудване по пазарни цени, съгласно действащия ценоразпис на ДИЛИС НЕТ, като ПОТРЕБИТЕЛЯ не се освобождава от заплащане на приложимите цени на Услугата. В случай на повреда на Крайно устройство/Оборудване, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ не е уведомил ДИЛИС НЕТ за посоченото обстоятелство, то той не се освобождава от заплащане на приложимите цени за Услугата, дори когато повредата се дължи на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ не отговаря.
12.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася предоставено от
ДИЛИС НЕТ Крайно устройство от мястото, където е инсталирано от Техническия екип, да не го предоставя за ползване от трети лица, както и да не го използва по начин, който не съответства на настоящите Общи условия.
12.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява
ДИЛИС НЕТ в случаите, когато Услугата е неналична или с влошено качество.
12.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да отстранява сам или да допуска трети лица да отстраняват повреди по Оборудване, предоставено от
ДИЛИС НЕТ.
12.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да ползва и съхранява предоставеното му Оборудване с грижата на добър стопанин.
12.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното му Оборудване в седемдневен срок от прекратяване на Договора за услуги.
12.17. В случай, че предоставено от
ДИЛИС НЕТ Оборудване бъде повредено, унищожено, изгубено или откраднато, както и в случай че не върне на ДИЛИС НЕТ полученото от последния Оборудване или го върне в неизправно състояние, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДИЛИС НЕТ неустойка в размер на продажната цена на Оборудването, посочена в Ценоразписа на ДИЛИС НЕТ.
12.18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право нито лично, нито чрез трети лица да извършват разпространение на други сигнали по мрежата.
12.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не извършва действия с цел нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване също и да не извършва действия с цел проникване или получаване на информация от друг компютър в рамките на Мрежата без съгласието на собственика и ползвателя на този компютър.
12.20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплащат разходите по отстраняване на повреди в прилежащата им част на мрежата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплатят разходите по отстраняване на повреди на оборудването предоставено от
ДИЛИС НЕТ, ако тези повреди са причинени по тяхна вина.
12.21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не извършва действия или бездействия, възпрепятстващи нормалното функциониране на Мрежата и услугите или създаващи опасност за здравето, живота и/или имуществото на трети лица, включително и за
ДИЛИС НЕТ, както и да не извършва действия или бездействия, обезпокояващи други ПОТРЕБИТЕЛИ, да не изпраща или допуска изпращането на непоискани електронни писма (т.нар. „спам“) и друго вредно съдържание, да не осъществява обезпокояващи и/или злоумишлени повиквания, както и да не допуска трети лица да извършват подобни действия. При наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ДИЛИС НЕТ или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В случай на установяване на което и да е от горе посоченото, ДИЛИС НЕТ има право да предприеме нужните действия и да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.
12.22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява повиквания към
ДИЛИС НЕТ подавайки невярна информация за повреди, аварии и други и да иска посещение от техник на ДИЛИС НЕТ. В случай на нарушение на това задължение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение по ценоразписа на ПОТРЕБИТЕЛЯТ за посещение от техник.
12.23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не разпространяват на трети лица собствените параметри за използване на системата.
12.24. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не променят конфигурацията на програмното осигуряване, инсталирани от специалисти на
ДИЛИС НЕТ.
12.25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не правят достояние и де не допускат да става достояние на трети лица информация, свързана с условията на договора им с ДИЛИС НЕТ, включително и след прекратяване на действието му.
12.26. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомят
ДИЛИС НЕТ в писмена форма в случай на промяна на собствеността на недвижимия имот, в който се ползват услугите. В противен случай те остават отговорни за дължимите цени по договора до датата на подаване на такова уведомление.
12.27. За неправомерно действие се счита и всяко друго използване на предоставяна от
ДИЛИС НЕТ услуги в противоречие с изискванията на настоящите Общи условия, приложимото законодателство и/или права на трети лица.
12.28. В случай на гръмотевична буря и/или други природни стихии и/или бедствия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да изключват от електрозахранването и от Мрежата оборудването предоставено им от ДИЛИС НЕТ. Ако се използва устройство за безжична връзка (рутер), същото да се изключи от електрическата мрежа и да се изключи връзката между устройството и Мрежата. В този случай ДИЛИС НЕТ не носи отговорност за изгорели уреди.
12.29. Неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

XIII .ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
13.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ДИЛИС НЕТ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.
13.2 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ унищожи или повреди, или допусне унищожаването/повреждането на предоставените му от ДИЛИС НЕТ оборудване, той е длъжен да заплати стойността му на ДИЛИС НЕТ . В противен случай ДИЛИС НЕТ има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си.
13.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ДИЛИС НЕТ обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите при ползване на услуги, обвързани със задължителен минимален срок на договора, и прекратяване на договора преди изтичането на минималния посочен в него срок.
13.4. Когато ползването на услуги е обвързано с договор за определен срок, при прекратяване на договора преди изтичане на срока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДИЛИС НЕТ месечните абонаментни такси за периода от влизане в сила на договора, до прекратяване действието на договора, ако такива са останали незаплатени, както и ползваната отстъпка от цената на предоставената услуга за същия период.
13.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди на ДИЛИС НЕТ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и сключения Договор за услуги и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за кражба или загуба на предоставено от ДИЛИС НЕТ Крайно устройство, както и в случаите на повреда, дължаща се на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря.

XIV РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ЖАЛБИ
14.1. Споровете между ДИЛИС НЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
14.2. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.
14.3. ДИЛИС НЕТ приема писмени и устни жалби, молби и рекламации на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в своя център за обслужване на клиенти или на адрес/и и телефонни номера посочени в официалната интернет страница www.dilisnet.bg.
ДИЛИС НЕТ разглежда постъпилите жалби и/или рекламации, като взема становище по тях, съответно удовлетворява ги или ги отхвърля в най-кратки срокове, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на получаването им, за което уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин. ДИЛИС НЕТ води и поддържа в електронна форма регистър на жалбите и рекламациите, съобразно разпоредбите и изискванията на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да адресират жалби до Комисията за регулиране на съобщенията и/или Комисията за защита на потребителите - Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения - адрес: гр.София 1000, пл."Славейков" № 4А, с интернет страница www.kzp.bg, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

XV ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛНА НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
В договора страните се идентифицират както следва:
15.1. Оператор – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ДИЛИС НЕТ, номер по Булстат, данъчен номер и банкова сметка;
15.2. Потребител:
15.2.1. Физическо лице - с име, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

15.2.3. Едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по Булстат, данъчен номер и лицето, което го представлява.
15.2.4. Юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по Булстат, данъчен номер и лицето, което го представлява.
15.3. Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, включително, но не само – природни бедствия, пожари, наводнения и др.
15.4. Външни причини – това са причини, независещи от ДИЛИС НЕТ, включващи, но не само:
15.4.1. Извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, гръмотевични бури и т.н.
15.4.2. Причини независещи от ДИЛИС НЕТ – откраднати кабели, злонамерени действия на трети лица, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.
15.5. Крайни устройства: продукти или части от тях, предназначени за свързване към интерфейсите на Мрежата – суич, оптичен медия конвертор, ONU (Optical Network Unit), жичен/безжичен рутер, персонален/мобилен компютър.
15.6. Инсталация – физическо изграждане на адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ на точки за свързване на крайни устройства към Мрежата, тяхното свързване и активация на услуга/и.
15.7. “Прилежаща част” означава FTP/UTP кабел от последната разпределителна точка до апаратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително всички допълнителни устройства, монтирани към нея.
15.8. “Обща част” означава всички останали кабели, пасивни и активни елементи на мрежата в пределите на блока, входа, къщата и/или парцела на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
15.9. Връзка е комплект от преносни канали или линии, комутационни и други съоръжения за осигуряване на обмен на информация между две или повече точки в електронните съобщителни мрежи.
15.10. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица.
15.11. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
15.12. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ДИЛИС НЕТ за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.
15.13. За плащане по електронен или банков път ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително попълва в графата „Основание за плащане : Клиентски номер на ПОТРЕБИТЕЛЯ и имената на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора му с ДИЛИС НЕТ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да научи своя клиентски номер по телефон и/или в търговски обект на ДИЛИС НЕТ.

--------------------------

Дилис Груп ЕООД
гр. София, п.к.1271,
бул. “Рожен” № 83
тел.: 0879843100
www.dilisnet.bg
08.05.2024 г.

Постигнатите стойности на параметрите за качество на предоставяните услуги

                                                                                                                                                              2023 г.

                             Параметри за качество на предоставяните услуги от “Дилис Груп” ЕООД

Мрежа/Услуга

Параметър

Измерване

2021 година

2022 година

2023 година

Мeрnа единица

Стандартизационен документ

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките

2 дни

2 дни

2 дни

дни

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента

99.5 %

99.5 %

99.5 %

%

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Процент повреди

на линията за

достъп

Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0.22 %

0.21 %

0.19 %

 %

ETSl EG 202 057-1

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Време за отстраняване на повреди

Времето, за което са отстранени най-бързите

80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии

до 3 часа

до 3 часа

до 3 часа

 часа

ETSl EG 202 057-1

Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента

100 %

100 %

100 %

%

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

 

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките. за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0 %

0 %

0 %

%

ETSl EG 202 057-1

 

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Двупосочно

закъснение

Времето между първия бит,

подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит

пристигнал при ползвателя през мрежата

3 ms

3 ms

3 ms

ms

ITU-T Y.2617

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Колебание на

 закъснението

Колебание между  максималното и минималното закъснение за определен период от време

0,25 ms

0,25 ms

0,25 ms

ms

ITU-T Y.2617

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

 

Загуба на пакети

Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време

0,009 %

0,009 %

0,009 %

%

 

ITU-T Y.2617